Polityka Compliance

Polityka Compliance CECED Polska w pdf

 

1.            Postanowienia ogólne

1.1.        CECED Polska jest związkiem pracodawców producentów sprzętu AGD (dalej jako „CECED Polska” lub „Związek”) podlegającym przepisom ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029 ze zm.).

1.2.        CECED Polska nie będzie podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na konkurencję pomiędzy Członkami Związku. Związek (poprzez swoje organy statutowe) zapewni, że wszelkie podejmowane przez CECED Polska działania będą zawsze zgodne z regułami unijnego i polskiego prawa ochrony konkurencji. Zobowiązanie to spoczywa na wszystkich pracownikach, Członkach CECED Polska, jak również na wszelkich innych osobach i podmiotach, które są zaangażowane w funkcjonowanie Związku.

1.3.        Celem niniejszego dokumentu (dalej jako „Polityka Compliance”) jest opisanie polityki i procedur CECED Polska, których celem jest zapewnienie ścisłego przestrzegania przepisów prawa konkurencji w tym podczas wszelkiego rodzaju kontaktów czy spotkań w ramach Związku. Ma on także na celu wyczulenie pracowników CECED Polska oraz personelu Członków CECED Polska na działania, które potencjalnie lub rzeczywiście naruszają przepisy prawa konkurencji. Kolejnym celem Polityki Compliance jest również przedstawienie środków ostrożności, które powinny zostać wdrożone dla zapewnienia realizacji powyższego celu. Przepisy europejskiego prawa konkurencji (w szczególności art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu UE) oraz odpowiadające im przepisy polskiego prawa konkurencji gwarantują swobodną i otwartą konkurencję na rynku oraz zapewniają swobodę przepływu towarów, usług i kapitału na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Postanowienia Polityki Compliance są zgodne i nawiązują do dokumentu „National Associations Rules of Engagement Compliance with Competition Law” przygotowanego przez CECED..

1.4.        Umowy ustne, także te niepoparte pisemnym dokumentem, lub nawet uzgodnienia dotyczące wspólnych zachowań na rynku mogą być uznane za nielegalne porozumienia naruszające przepisy prawa konkurencji. Nawet nieformalne rozmowy lub tak zwane wypowiedzi „poza protokołem” (w tym w czasie lunchów, przerw kawowych czy kolacji) poczynione przez personel Członków CECED Polska lub przedstawicieli grup roboczych mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowań związanych z naruszeniem przepisów prawa konkurencji. Członkowie i personel CECED Polska powinni w związku z tym ściśle przestrzegać wszelkich wymogów wynikających z przepisów europejskiego oraz krajowego prawa konkurencji. Naruszenie przepisów prawa konkurencji może mieć daleko idące negatywne konsekwencje, w szczególności w postaci wysokich kar pieniężnych (nakładanych na przedsiębiorców oraz na osoby zarządzające tymi przedsiębiorstwami), roszczeń odszkodowawczych, a w pewnych przypadkach nawet postępowań karnych.

1.5.        W związku z tym, że informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mają ogólny charakter, zaleca się, by przedstawiciele wszystkich Członków CECED Polska, personel Związku, a także wszelkie inne osoby zaangażowane w prace podejmowane w ramach CECED Polska, zasięgały stosownych porad co do przepisów prawa konkurencji, w szczególności jeśli chodzi o zgodność z prawem zachowań związanych z wymianą informacji w ramach organizacji branżowych.

1.6.        Niniejsza Polityka Compliance ma odpowiednie zastosowanie do wszelkich form kontaktu w ramach CECED Polska pomiędzy organami statutowymi, pracownikami oraz Członkami, w tym korespondencji e-mail, SMS-owej oraz kontaktów telefonicznych (np. w czasie telekonferencji).

1.7.        Polityka Compliance dostępna jest w siedzibie CECED Polska oraz na stronie internetowej CECED Polska: http://www.cecedpolska.pl/, a także przesyłana jest drogą e-mailową na żądanie podmiotu zainteresowanego.

2.            Uczestnicy

2.1.        Polityka Compliance jest przeznaczona i wiążąca dla wszystkich Członków CECED, w tym uczestników wszelkich spotkań mających miejsce w ramach CECED Polska (dalej jako „Spotkania”).

2.2.        W Spotkaniach CECED Polska biorą udział przedstawiciele wskazani przez Członków CECED zgodnie z ich wewnętrzną decyzją. Przedstawiciele członków CECED Polska powinni posiadać wiedzę adekwatną do przedmiotu Spotkania tak aby możliwie najlepiej i najpełniej mogli reprezentować delegujących ich Członków CECED Polska.

2.3.        Uczestnicy potwierdzają podpisem na stosownej liście swoją obecność na Spotkaniu (dalej jako „Lista obecności”).

2.4.        Udział przedstawiciela Członka CECED w Spotkaniach możliwy jest wyłącznie po zapoznaniu się z Polityką Compliance oraz potwierdzeniu tego faktu poprzez złożenie podpisu w przeznaczonym do tego miejscu na Liście Obecności.

2.5.        W przypadku braku potwierdzenia lub odmowie potwierdzenia na Liście Obecności zapoznania się z Polityką Compliance, przedstawiciel Członka CECED nie może uczestniczyć w Spotkaniu i musi jej opuścić. Fakt ten zostanie odnotowany w notatce lub protokole Spotkania.

2.6.        Obowiązek monitorowania i zapewnienia przestrzegania wymogów wynikających z Polityki Compliance spoczywa na Przewodniczącym Spotkania.

2.7.        Przewodniczący Spotkania lub CECED Polska zapewni udział zewnętrznego prawnika specjalizującego się w prawie konkurencji w Spotkaniach wyższej rangi organizowanych przez CECED Polska, w szczególności w Spotkaniach Zarządu, Walnego Zgromadzenia, Spotkaniach, na których ustalane są wytyczne operacyjne oraz plany roczne, a także Spotkaniach, w których uczestniczy kadra zarządzająca lub przedstawiciele handlowi lub osoby odpowiedzialne za marketing oraz we wszelkich innych Spotkaniach, w których (z uwagi na ich przedmiot) obecność zewnętrznego prawnika specjalizującego się w prawie konkurencji może być rekomendowana czy konieczna.

3.            Jak zachowywać się podczas Spotkań CECED Polska

3.1.        Przewodniczący Spotkania przygotowuje przed każdym spotkaniem projekt jego Agendy. Projekt powinien być zawsze doręczony wszystkim uczestnikom przed spotkaniem, w czasie umożliwiającym należyte zapoznanie się z nim. Uczestnicy, w razie wątpliwości lub uwag w tym w zakresie prawa konkurencji dot. Agendy, powinni je zgłosić Przewodniczącemu przed Spotkaniem w celu ich wyjaśnienia i ewentualnej zmiany projektu Agendy. Projekt agendy Spotkania wyższej rangi, o którym mowa w punkcie 2.6., a także na prośbę któregokolwiek z uczestników w przypadku pozostałych Spotkań, jest zatwierdzany przez prawnika zewnętrznego. Agenda – w celu ograniczenia ewentualnych ryzyk antymonopolowych – nie może zawierać punktu „Dyskusja”, „Wolne głosy i wnioski”, „Wszelkie inne sprawy” czy „Różne”.

3.2.        Przewodniczący lub prawnik specjalizujący się w prawie konkurencji przed rozpoczęciem Spotkania (zawsze w ramach pierwszego punktu Agendy/porządku Spotkania) przypomina uczestnikom o obowiązku przestrzegania przepisów prawa konkurencji i obowiązku stosowania się do niniejszej Polityki Compliance. Informacja o tym przypomnieniu powinna być odnotowana każdorazowo w protokole lub notatce ze Spotkania. Po dokonaniu przypomnienia, Uczestnicy Spotkania potwierdzają ten fakt w przewidzianym do tego miejscu na Liście Obecności.

3.3.        Ze Spotkania należy bez zbędnej zwłoki sporządzić szczegółową notatkę lub protokół, do których należy dołączyć Agendę oraz Listę obecności Uczestników wraz ze złożonymi przez nich podpisami, potwierdzającymi: (i) obecność na Spotkaniu, (ii) fakt zapoznania się z Polityką Compliance oraz (iii) fakt dokonania przypomnienia, o którym mowa w pkt. 3.2. Notatka lub protokół powinny zawierać: wskazanie daty oraz miejsca Spotkania, adnotację o dokonanym przypomnieniu o obowiązku przestrzegania prawa konkurencji, o którym mowa w pkt. 3.2. oraz opis przebiegu spotkania. Notatka lub protokół ze Spotkania powinny zostać podpisane przez prawnika specjalizującego się w prawie konkurencji, jeśli był obecny podczas Spotkania. W razie wątpliwości odnośnie treści notatki lub protokołu, zostanie ona skonsultowana z prawnikiem zewnętrznym. Przed formalnym przyjęciem Notatki lub protokołu ze Spotkania Członkowie CECED obecni na Spotkaniu otrzymują projekt notatki lub protokołu i mogą niezwłocznie zgłosić do niego swoje uwagi czy komentarze, które będą rozpatrzone przez CECED Polska.

3.4.        W trakcie Spotkania Uczestnicy mają zawsze dostęp do „Skróconej Polityki Compliance” – wytycznych dotyczących dozwolonych działań w ramach CECED Polska na gruncie prawa konkurencji, przedstawionych w krótkiej, przystępnej formie. „Skrócona Polityka Compliance” stanowi Załącznik do niniejszej Polityki Compliance.

3.5.        Przewodniczący oraz pracownicy lub przedstawiciele CECED Polska:

•             wspólnie zapewniają, że w czasie Spotkań nie dojdzie do podjęcia nielegalnych decyzji, uzgodnień, dyskusji lub wypowiadania spontanicznych uwag dotyczących kwestii sprzecznych z prawem konkurencji;

•             wspólnie i natychmiast zwracają uwagę uczestnikom Spotkań, których zachowanie jest w jakikolwiek sposób niezgodne z przepisami prawa konkurencji.

3.6.        Przewodniczący powinien przerwać lub odroczyć dyskusję, lub nawet całe Spotkanie, jeśli potrzebne jest objaśnienie kwestii prawnych.

3.7.        W przypadku, gdy w trakcie Spotkania pojawią się dodatkowe (nieprzewidziane Agendą) zagadnienia, konieczna jest konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w prawie konkurencji, a wnioski z dyskusji muszą być odpowiednio udokumentowane w notatce lub protokole ze Spotkania. W przypadku, gdy prawnik specjalizujący się w prawie konkurencji nie jest obecny na Spotkaniu, a dodatkowe zagadnienie budzi jakiekolwiek wątpliwości na gruncie prawa konkurencji, dyskusja na temat takiego zagadnienia powinna zostać zawieszona do momentu uzyskania pozytywnej opinii prawnika specjalizującego się w prawie konkurencji.

3.8.        Uczestnicy Spotkania powinni:

•             zwrócić się o odroczenie lub zamknięcie dyskusji lub Spotkania, jeśli mają zastrzeżenia co do ich legalności; taki wniosek należy odnotować w protokole;

•             opuścić Spotkanie, jeśli po zgłoszeniu zastrzeżenia do dyskusji, która, jak sądzą narusza przepisy prawa konkurencji, debata ta jest kontynuowana; fakt, że uczestnik opuścił Spotkanie, powinien być odnotowany w protokole, z podaniem imienia i nazwiska oraz dokładnego czasu wyjścia;

•             poinformować Prezesa oraz Dyrektora Generalnego CECED Polska o wszelkich potencjalnych  naruszeniach przepisów prawa konkurencji.

4.            Systemy informacji o rynku w ramach CECED Polska

4.1.        Systemy zbierania, rozpowszechniania czy publikowania w ramach CECED Polska informacji o rynku w tym danych statystycznych są dozwolone jedynie, jeśli są oficjalnie prowadzone i zarządzane przez CECED Polska lub inną neutralną (zewnętrzną) instytucję. Rozpowszechniane lub publikowane w ramach CECED Polska dane wrażliwe lub strategiczne muszą być danymi zagregowanymi, uniemożliwiającymi identyfikację danych poszczególnych przedsiębiorców (tj. ich przypisanie poszczególnym Członkom CECED Polska lub innym spoza CECED Polska).

4.2.        CECED Polska dba o to, żeby systemy informacji rynkowej prowadzone przez Związek były zgodne z wszelkimi wymaganiami prawnymi, w szczególności aby pozostawały w zgodzie z regułami prawa konkurencji.

4.3.        Dane dotyczące poszczególnych firm członkowskich nie powinny być ujawniane w czasie Spotkań lecz jedynie w ramach standardowych procedur systemów wymiany informacji o rynku funkcjonujących w ramach CECED Polska.

4.4.        Przed wprowadzeniem kolejnych systemów informacji o rynku, CECED Polska pozyska opinię prawną odnośnie zgodności tych systemów z prawem konkurencji. Opinia zostanie zaprezentowana Członkom Związku.

4.5.        CECED Polska zobowiązany jest do weryfikacji istniejących systemów informacji o rynku w przypadku każdorazowej zmiany odpowiednich przepisów prawa konkurencji.

5.            Dokumenty przedstawiające stanowisko Związku i komunikaty prasowe

5.1.        CECED Polska zapewni, że żaden dokument przedstawiający stanowisko Związku ani komunikat prasowy nie będzie zawierał sformułowań, które, intencjonalnie lub nie, mogłyby sugerować porozumienie ograniczające konkurencję, uzgodnione zachowanie lub podobną rekomendację CECED Polska lub innych firm członkowskich;

5.2.        Dopuszczone są:

•             obiektywna sprawozdawczość na temat sytuacji rynkowej i rozwoju rynku;

•             bezstronna prezentacja alternatywnych rozwiązań.

6.            Tematy niedozwolone na Spotkaniach Związku

6.1.        CECED Polska wymaga, by jego pracownicy oraz Członkowie CECED Polska uczestniczący w działalności CECED Polska nie zawierali jakichkolwiek porozumień, uzgodnień, dyskusji lub wspólnych zachowań z udziałem konkurenta z branży AGD, mających na celu lub skutkujących ograniczeniem konkurencji, w szczególności w zakresie: 

6.1.1.    Ustalania cen (zmowa cenowa)

                Ustalanie cen (zmowy cenowe) jest nielegalne. Oznacza to, że nie wolno podejmować dyskusji na temat cen, wymieniać się informacjami dotyczącymi cen ani ich składników, rabatów, strategii cenowej lub wyliczeń, ani planowanych zmian cen. Należy unikać nawet ogólnego nawiązywania do tych tematów.

6.1.2.    Alokacji (podziału) rynku

                Z definicji nielegalna jest sytuacja, w której konkurenci uzgadniają, że zachowają pewien udział w rynku, dzielą między siebie terytoria lub klientów, rezygnują z danego produktu na rzecz konkurenta. Uwzględnia to przekazywanie szczegółowych informacji na temat zysków, marży zysku, oraz planowanych inwestycji, o ile informacje te nie są publicznie dostępne.

6.1.3.    Bojkotu grupowego

                Z definicji nielegalna jest sytuacja, w której konkurenci uzgadniają, że nie będą współpracować z danym dostawcą lub innym przedsiębiorcą; zakazane są także uzgodnienia o nie wdrażaniu nowych technologii lub uzgadnianie przez Członków CECED Polska warunków dostaw i płatności w transakcjach ze stroną trzecią.

6.1.4.    Praktyk związanych z dystrybucją oraz selekcji i klasyfikacji klientów

Z definicji, sytuacja, w której konkurenci uzgadniają praktyki dystrybucyjne oraz sposób selekcji i klasyfikacji klientów, jest nielegalna.

6.1.5.    Wymiany informacji na temat konkurencji

                Z definicji, wymiana wrażliwych czy strategicznych informacji dotyczących konkurencji pomiędzy konkurentami jest nielegalna. Może to przykładowo dotyczyć cen, planów i zdolności produkcyjnych produktowych lub strategii rynkowych.

7.            Inne nielegalne działania

7.1.        Istnieją niezliczone przykłady innych, mniej ewidentnych, zachowań, które mogą zostać uznane za nielegalne, przykładowo informowanie o strategii biznesowej i przyszłych zachowaniach na rynku, jak również, co do zasady, informowanie o badaniach i rozwoju, jeśli dowody wskazują, że prowadzi to do realnego ograniczenia konkurencji oraz brak jest uzasadnień takich działań, w tym brak uzasadnień prokonkurencyjnych. We wszystkich przypadkach wątpliwych, CECED Polska powinien skonsultować się z ekspertami z zakresu prawa konkurencji w celu uzyskania stosownych informacji.

8.            Relacje ze stronami trzecimi

8.1.        CECED Polska może działać z innymi podmiotami o ile:

•             jest to przydatne do osiągnięcia akceptowalnego celu;

•             nie utrudnia to innym konkurentom dostępu do rynku;

•             nie ogranicza to konkurencji poprzez koordynację zachowań.

8.2.        W ramach powierzonych im zadań, CECED Polska, komitety, zespoły zadaniowe oraz grupy robocze, mogą nawiązywać kontakty z innymi związkami, izbami lub stowarzyszeniami realizującymi podobne cele i ustanawiać wspólne grupy robocze z takimi związkami lub stowarzyszeniami. Przewodniczący właściwych komitetów CECED Polska mogą zwoływać wspólne sesje oraz uzgadniać, kto ma im przewodniczyć. Przewodniczący komitetu CECED Polska pozostaje odpowiedzialny przed właściwym ciałem kierowniczym CECED Polska i powinien zapewniać pełne stosowanie się do zasad zawartych w niniejszym dokumencie.

9.            Zobowiązanie do poufności

9.1.        Dopóki nie dochodzi do naruszenia prawa na Spotkaniu, wszelkie informacje oraz dokumenty wymieniane w czasie Spotkania muszą być uznawane za poufne. Każdy uczestnik musi stosować się do zasad dotyczących prywatności i poufności dokumentów i nie wolno mu wyjawiać ani rozprzestrzeniać ich poza swoją organizacją bez wcześniejszej zgody CECED Polska.

9.2.        Zobowiązanie do poufności wynikające z Polityki Compliance wchodzi w życie od daty jego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. We wszelkich przypadkach zakończenia związku pomiędzy uczestnikiem a CECED Polska, zobowiązanie do poufności będzie obowiązywać nadal przez okres kolejnych 3 (trzech) lat.

10.          Szkolenia

10.1.      CECED Polska organizuje regularne szkolenia z zakresu prawa konkurencji (compliance), prowadzone przez prawników specjalizujących się w prawie konkurencji:

10.1.1.  regularnie dla wszystkich swoich pracowników;

10.1.2. dla każdego nowego pracownika CECED Polska niezwłocznie po rozpoczęciu przez niego zatrudnienia.

10.2.      Każdy z uczestników szkoleń, o których mowa w ust. 10.1, potwierdza swój udział w nim poprzez złożenie podpisu, daty i oświadczenia o uczestnictwie w tym szkoleniu pod programem przeprowadzonego szkolenia.

10.3.      Członkowie CECED Polska organizują we własnym zakresie regularne wewnętrzne szkolenia z zakresu prawa konkurencji (compliance) dla swoich przedstawicieli. Szkolenia te powinny zapewniać, że osoby reprezentujące Członków CECED we wszelkich pracach czy Spotkaniach w ramach CECED Polska będą zawsze postępować zgodnie z regułami unijnego i polskiego prawa ochrony konkurencji, w tym zgodnie z niniejszą Polityka Compliance. Członkowie CECED Polska udostępniają na prośbę Związku (wyłącznie do jego wiadomości) potwierdzenia przeprowadzania ww. szkoleń oraz wykorzystane materiały szkoleniowe.

10.4.      CECED Polska rekomenduje swoim członkom posiadanie własnej pisemnej polityki compliance w zakresie prawa konkurencji, która uwzględniałaby postanowienia Polityki Compliance CECED Polska i nie pozostawałaby z nią w sprzeczności. 

 

 

Załącznik:

SKRÓCONA  POLITYKA COMPLIANCE W RAMACH CECED POLSKA

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

•             obowiązek przestrzegania prawa konkurencji spoczywa na każdym, kto jest zaangażowany w funkcjonowanie CECED Polska (w tym pracownikach przedsiębiorców będących członkami CECED Polska, którzy zostali wyznaczeni do pracy czy spotkań w ramach CECED Polska).

•             naruszeniem prawa konkurencji mogą być nie tylko działania utrwalone na piśmie, ale także uzgodnienia ustne („poza protokołem”, poza formalnymi spotkaniami, w czasie lunchów czy przerw kawowych), korespondencja SMS-owa oraz elektroniczna.

•             naruszeniem może być także samo (pasywne/bierne) otrzymanie wrażliwych czy strategicznych informacji, która nie powinna być ujawniona – konieczna jest wtedy wyraźna reakcja i publiczne zdystansowanie się od jakichkolwiek niedozwolonych uzgodnień, w tym żądanie zaprzestania rozprzestrzeniania czy kierowania tego typu informacji do przedsiębiorcy-adresata.

•             naruszenie przepisów prawa konkurencji może mieć daleko idące negatywne konsekwencje, takie jak wysokie kary pieniężne (nakładane na przedsiębiorców oraz na osoby zarządzające), roszczenia odszkodowawcze, a w pewnych przypadkach nawet postępowania karne (dotyczy zmów w przetargach publicznych).

•             w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do zgodności działań z prawem konkurencji zalecana jest konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w prawie konkurencji.

•             pełna wersja Polityki Compliance CECED Polska dostępna jest w siedzibie CECED Polska oraz na stronie internetowej CECED Polska: http://www.cecedpolska.pl/, a także może być przesłana drogą e-mailową na żądanie podmiotu zainteresowanego.

II.            JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ, CO ROBIĆ PODCZAS SPOTKAŃ CECED POLSKA (DO’S)

•             każde spotkanie w ramach CECED Polska powinno odbywać się według wcześniej ustalonej, zweryfikowanej oraz znanej wcześniej agendy (porządku) spotkania.

•             jeśli masz zastrzeżenia co do legalności dyskutowanych kwestii, wnieś o odroczenie dyskusji i zapewnij odnotowanie tego faktu w protokole.

•             jeśli mimo wszystko dyskusja nie zostanie odroczona, opuść Spotkanie i upewnij się, że fakt ten został odnotowany w protokole spotkania.

•             jeśli podejrzewasz, że doszło do naruszenia prawa konkurencji, niezwłocznie poinformuj o tym Prezesa lub Dyrektora Generalnego CECED Polska.

•             podczas spotkań CECED Polska dozwolone jest omawianie jedynie danych zagregowanych, statystycznych (tj. uniemożliwiających ich przypisanie poszczególnym przedsiębiorcom).

 

•             co do zasady, ujawnianie niezagregowanych danych historycznych (zwłaszcza starszych niż jeden rok) wiąże się z niskim prawdopodobieństwem naruszenia prawa konkurencji; w sprawach wątpliwych zalecamy jednak konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie konkurencji (zazwyczaj ocena możliwa jest jedynie na podstawie konkretnych okoliczności sprawy).

III.          CZEGO NIE ROBIĆ PODCZAS SPOTKAŃ CECED POLSKA (DON’TS)

•             nie ujawniaj lub nie wymieniaj (w żadnej formie) indywidualnych, wrażliwych informacji czy danych strategicznych, takich jak: ceny (obecne i przyszłe, rabaty, podwyżki lub obniżki cen), marże, listy klientów, koszty produkcji, wielkość produkcji, obroty, zyski, wielkość sprzedaży, plany sprzedaży, moce produkcyjne, plany marketingowe, planowane inwestycje, stosowane technologie czy programy badań i rozwoju, danych dotyczących udziałów rynkowych chyba, że takie informacje są już publicznie dostępne dla każdego konkurenta lub klienta (np. w Internecie).

•             ujawnienie czy wymiana danych aktualnych lub przyszłych związane jest z największym ryzykiem na gruncie prawa konkurencji.

•             nie uzgadniaj z konkurentami aktualnych lub przyszłych cen, ich składników, rabatów ani strategii cenowej; nawet ogólnikowe nawiązanie podczas spotkania czy rozmowy może stanowić naruszenie.

•             nie uzgadniaj z konkurentami oraz nie dziel (nie przydzielaj) terytoriów czy obszarów, na których prowadzona będzie działalność poszczególnych konkurentów, nie dokonuj podziału klientów lub ustaleń dotyczących sposobu selekcji i klasyfikacji klientów.

•             nie uzgadniaj z konkurentami ograniczenia produkcji czy sprzedaży, nie rezygnuj z produkcji lub sprzedaży towarów na rzecz konkurentów lub w porozumieniu z nimi.

•             nie bojkotuj: nie uzgadniaj z konkurentem, że nie będziesz współpracować z danym przedsiębiorcą ani nie uzgadniaj warunków dostaw i płatności w transakcjach ze stroną trzecią.

•             nie uzgadniaj wstrzymywania wdrażania nowych technologii ani nie ujawniaj danych o badaniach i rozwoju, jeśli może to prowadzić to do ograniczenia konkurencji, a nie ma uzasadnienia dla takiego ujawnienia (np. w postaci skutków prokonkurencyjnych).