Statut

STATUT
CECED POLSKA – CZŁONKA EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW AGD


Rozdział I
Nazwa, siedziba oraz terytorium działania

§ 1. [Nazwa]
1. Niniejszym ustanawia się związek pracodawców-producentów sprzętu AGD (Związek), który działać będzie pod nazwą: „CECED Polska – Członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD”.
2. Związek może używać również nazwy skróconej: „CECED Polska”.

§ 2. [Siedziba]
Siedzibą CECED Polska jest miasto Warszawa.

§ 3. [Terytorium działania]
CECED Polska działa na terytorium Polski oraz za granicą.

Rozdział II
Organy Związku, zakres ich uprawnień, tryb ich wyboru i odwołania
oraz okres kadencji

§ 4. [Organy Związku]
Organami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Komitet Sterujący,
3) Zarząd.

§ 5. [Zakres uprawnień Walnego Zgromadzenia]
1. Walne Zgromadzenie opracowuje politykę i definiuje szczegółowe cele działalności CECED Polska.
2. Walne Zgromadzenie tworzy, znosi oraz określa zasady działania wewnętrznych jednostek organizacyjnych CECED Polska takich jak departamenty producentów określonych kategorii sprzętu AGD oraz zespoły zadaniowe.
3. Do wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) nabycia członkostwa,
2) utraty członkostwa,
3) powołania oraz odwołania członków Komitetu Sterującego,
4) powołania oraz odwołania Prezesa Zarządu,
5) powołania oraz odwołania Dyrektora Generalnego,
6) przyjęcia budżetu,
7) wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez CECED Polska zobowiązań nie objętych zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie budżetem,
8) zmian statutu CECED Polska,
9) przystąpienia do federacji lub konfederacji związków pracodawców,
10) przystąpienie do organizacji międzynarodowych,
11) przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu CECED Polska,
12) udzielenia absolutorium członkom Komitetu Sterującego, Prezesowi Zarządu oraz Dyrektorowi Generalnemu,
13) rozwiązania CECED Polska.

§ 6. [Tryb działania Walnego Zgromadzenia]
1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu ma każdy członek CECED Polska.
2. Członek CECED Polska działa na Walnym Zgromadzeniu przez osoby umocowane do jego reprezentowania. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo wykonywania głosu może być wykonywane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie. W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien być uprawniony do składania wiążących oświadczeń w imieniu reprezentowanego członka dotyczących wszystkich spraw objętych porządkiem obrad. Pełnomocnik nie może reprezentować jednocześnie więcej niż jednego członka.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Komitetu Sterującego lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków CECED Polska. W przypadku braku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wniosku, Walne Zgromadzenie zwołuje wnioskodawca.
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia winno nastąpić listami poleconymi lub za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w rejestrze członków prowadzonym przez Dyrektora Generalnego. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane faksem lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru e-mailem zwrotnym. Walne Zgromadzenie powinno być zwołane na dzień roboczy (wliczając soboty) przypadający nie wcześniej niż 14 i nie później niż 30 dni od dnia nadania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno zawierać szczegółowy porządek obrad, wskazanie daty, miejsca oraz godziny rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie winno odbyć się w Warszawie lub za zgodą Komitetu Sterującego w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Walne Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani będą wszyscy członkowie CECED Polska i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał, chyba że na Walnym Zgromadzeniu są obecni wszyscy członkowie CECED Polska i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad.
7. Walne Zgromadzenie dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego CECED Polska za rok ubiegły, przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium członkom organów CECED Polska winno zostać zwołane najpóźniej na dzień 30 czerwca danego roku.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte w drodze pisemnej bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszyscy członkowie CECED Polska zostaną prawidłowo zawiadomieni o pisemnym głosowaniu i jeżeli na treść uchwały wyrazi zgodę ponad połowa członków CECED Polska, reprezentujących ponad połowę ogólnej liczby głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. Głosowanie pisemne organizowane jest przez Prezesa Zarządu. Okres zbierania podpisów pod treścią uchwały nie może być dłuższy niż 30 dni. O podjęciu uchwały w drodze pisemnej Prezes Zarządu informuje niezwłocznie wszystkich członków CECED Polska. Głosowanie pisemne jest niedopuszczalne w sprawach związanych z odwołaniem członków organów Związku, udzieleniem absolutorium członkom organów Związku, zmiany Statutu Związku oraz likwidacji Związku.
9. Walne Zgromadzenie otwiera i prowadzi Prezes Zarządu. W przypadku jego nieobecności lub braku Walne Zgromadzenie otwiera i prowadzi Dyrektor Generalny. Walne Zgromadzenie może wybrać innego przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie może przyjąć regulamin swoich obrad.

§ 7. [Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu]
1. Liczba głosów przysługujących członkowi CECED Polska na Walnym Zgromadzeniu zależna jest od wielkości przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży sprzętu AGD na terytorium Polski („Przychód”). Na każde rozpoczęte 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) Przychodu przypada jeden głos, przy czym każdy z członków dysponuje minimum trzema głosami bez względu na wielkość Przychodu. Jeżeli dany członek osiąga Przychód większy niż 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych), wówczas na każde rozpoczęte 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) Przychodu powyżej tej kwoty przypada dodatkowo jeden głos. Do Przychodu wlicza się sprzedaż bezpośrednią do klienta w Polsce, sprzedaż na rzecz handlowców oferujących sprzęt AGD klientom na terytorium Polski, sprzedaż do innych członków CECED Polska, świadczenie usług serwisowych sprzętu AGD na terytorium Polski. Do Przychodu nie wlicza się własnego eksportu oraz eksportu za pośrednictwem spółek zależnych, w tym sprzedaży do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz poza granice Unii Europejskiej.
2. Każdy z członków składa na ręce Dyrektora Generalnego oświadczenie o wielkości Przychodu. Powyższe oświadczenie powinno zostać potwierdzone przez osobę uprawnioną do reprezentowania danego członka. Oświadczenie składane jest do 30 września każdego roku i dotyczy sprzedaży za poprzedni rok obrotowy. Złożone oświadczenie stanowi podstawę do określenia liczby przysługujących danemu członkowi głosów na Walnym Zgromadzeniu na okres od 1 października do 30 września kolejnego roku oraz wysokości składki członkowskiej na kolejny rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu. Członek CECED Polska, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej, pozbawiony jest prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu do czasu uzupełnienia tego braku. Dyrektor Generalny prowadzi rejestr członków Związku, w którym wskazuje liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługujących danemu członkowi. Powyższy rejestr jest jawny dla wszystkich członków.
2.a Z zastrzeżeniem ust. 2.b poniżej, w przypadku przystąpienia nowego członka nie dysponującego danymi za pełen poprzedni rok obrotowy, oświadczenie wskazane w §7 ust. 2 zdanie 1 Statutu, powinno dotyczyć ostatnich dwunastu miesięcy sprzedaży sprzętu AGD na terytorium Polski przed przystąpieniem do CECED Polska, albo w przypadku braku takich danych (jeżeli członek CECED Polska prowadzi działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy), okresu od rozpoczęcia sprzedaży do dnia przystąpienia do CECED Polska.
2.b W przypadku przystąpienia nowego członka będącego członkiem grupy kapitałowej obecnego członka CECED Polska na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2) poniżej, nowy członek może wejść w prawa i obowiązki obecnego członka CECED Polska z dniem przystąpienia na zasadzie kontynuacji, tj. w szczególności przejąć jego głosy na Walnym Zgromadzeniu oraz obowiązek opłacenia składki członkowskiej, pod warunkiem, że obecny członek CECED Polska wystąpi z CECED Polska w tym samym czasie, składając uprzednio stosowne oświadczenie na piśmie wskazujące na wystąpienie w powyższym trybie. Nowy członek uwzględnia w deklaracji Przychodów, obok swoich Przychodów, także Przychody dotychczasowego członka CECED Polska osiągnięte przez dotychczasowego członka do momentu przystąpienia nowego członka, przy czym Przychody ze sprzedaży tego samego sprzętu AGD na terenie Polski mogą być uwzględniane jednokrotnie. Nowy członek jest zobowiązany potwierdzić wolę przystąpienia do CECED Polska na zasadach opisanych powyżej we wniosku o przystąpienie, o którym mowa w § 17 ust. 1.
3. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał jeżeli udział w jego obradach biorą członkowie stanowiący ponad połowę ogólnej liczby członków reprezentujących ponad połowę ogólnej liczby głosów.
4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia uważa się za podjętą jeżeli głosowała za nią ponad połowa z obecnych członków reprezentujących ponad połowę z ogólnej liczby głosów reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu, chyba że inne przepisy Statutu stanowią inaczej.
5. Uchwały w sprawach dotyczących zobowiązań CECED Polska nie ujętych w budżecie przyjętym przez Walne Zgromadzenie podejmowane są większością 3/4 głosów.
6. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie powinny zostać włączone do księgi uchwał prowadzonej przez Dyrektora Generalnego. Uchwały podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz protokolant..
7. Głosowanie jest jawne.
8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów CECED Polska, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
§ 8. [Zakres uprawnień Komitetu Sterującego]
1. Komitet Sterujący jest uprawniony do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu:
1) planów działań CECED Polska,
2) założeń budżetu oraz wysokości składek rocznych,
3) propozycji kandydata na Prezesa Zarządu,
4) propozycji utworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz ich celów i zadań,
5) stanowiska w sprawie sprawozdań finansowych oraz wykonania budżetu.
2. Komitet Sterujący podejmuje decyzje w formie uchwał. Każdy z członków Komitetu Sterującego ma jeden głos.
3. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu w obecności co najmniej trzech członków lub w drodze pisemnej. Posiedzenie Komitetu Sterującego zwołać może każdy z jego członków lub Dyrektor Generalny. Uchwały mogą być podjęte na posiedzeniu zwołanym w Warszawie lub innym miejscu za zgodą wszystkich członków pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali powiadomieni na piśmie o przedmiocie, terminie i miejscu posiedzenia. Posiedzenie Komitetu Sterującego powinno być zwołane na dzień roboczy (wliczając soboty) przypadający nie wcześniej niż 14 i nie później niż 30 dni od dnia nadania zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, Komitet Sterujący może być zwołany w trybie pilnym, tj. bez zachowania powyższych terminów, za zgodą wszystkich członków Komitetu Sterującego. Uchwały na posiedzeniu zapadają większością 2/3 głosów, jednakże w każdym wypadku wymagane jest oddanie co najmniej 3 głosów „za” uchwałą. Dopuszczalne jest głosowanie za pośrednictwem innego członka Komitetu Sterującego lub telefoniczne. Uchwały podejmowane na piśmie wymagają zgody wszystkich członków Komitetu Sterującego.
4. W pracach Komitetu Sterującego uczestniczy, bez prawa głosu, Dyrektor Generalny.
5. Komitet Sterujący może przyjąć regulamin swojego działania, który winien zostać zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9. [Tryb wyboru i odwołania oraz okres kadencji Komitetu Sterującego]
1. Z zastrzeżeniem punktu 1a poniżej, Komitet Sterujący składa się z Prezesa Zarządu oraz pięciu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
1a. Oprócz osób wymienionych w pkt. 1 powyżej, w skład Komitetu Sterującego wchodzi również każdy były Prezes Zarządu, który nie został odwołany z pełnionej funkcji oraz uzyskał absolutorium za cały okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Warunkiem uzyskania członkostwa w Komitecie Sterującym jest złożenie Dyrektorowi Generalnemu pisemnej zgody w terminie 10 dni od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o udzieleniu mu absolutorium za ostatni rok kalendarzowy albo w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, o której mowa w §11 pkt. 4 Statutu CECED Polska, w terminie 10 dni od dnia złożenia rezygnacji. Bezskuteczny upływ terminów wskazanych w niniejszym punkcie powoduje utratę możliwości bycia członkiem Komitetu Sterującego na podstawie niniejszego §9 pkt. 1a Statutu CECED Polska.
2. Członkowie Komitetu Sterującego, za wyjątkiem Prezesa Zarządu, którego zasady powołania oraz odwołania określają odrębne postanowienia Statutu oraz byłego Prezesa Zarządu, który staje się członkiem Komitetu Sterującego według zasad określonych w pkt. 1a powyżej, powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, przy czym:
1) czterech członków Komitetu Sterującego wybieranych jest spośród osób wskazanych przez członków CECED Polska reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
2) jeden członek Komitetu Sterującego wybierany jest spośród osób wskazanych przez członków CECED Polska – producentów, dla których sprzedaż małego sprzętu AGD w Polsce stanowi ponad 50% przychodu ze sprzedaży sprzętu AGD.
3. W przypadku braku kandydatów wskazanych zgodnie z ust. 2 pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu, kandydatów na członków Komitetu Sterującego może wskazać każdy z członków CECED Polska.
4. Osoba kandydująca na członka Komitetu Sterującego powinna pełnić kluczowe stanowisko w przedsiębiorstwie jednego z członków CECED Polska, przy czym do Komitetu Sterującego nie może kandydować więcej niż jedna osoba pełniąca kluczowe stanowisko u jednego członka CECED Polska.
5. Członkowie Komitetu Sterującego powoływani są na wspólną kadencję. Kadencja członków Komitetu Sterującego kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie członkom Komitetu Sterującego absolutorium za drugi pełny rok kalendarzowy ich urzędowania.
6. Mandat członka Komitetu Sterującego wygasa przed końcem kadencji, na którą został powołany, wskutek śmierci, rezygnacji, zaprzestania pełnienia kluczowego stanowiska w przedsiębiorstwie jednego z członków CECED Polska albo odwołania go ze składu Komitetu Sterującego przez Walne Zgromadzenie. 
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komitetu Sterującego na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w punkcie 6 powyżej, Komitet Sterujący może działać w składzie nie mniejszym niż 3 członków  do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka lub członków.
7a. Zasady określone w punktach 4-6 powyżej stosują się odpowiednio do byłego Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem, że członkami Komitetu Sterującego mogą być dwie osoby reprezentujące jednego członka CECED Polska wyłącznie w sytuacji, w której jedną z tych osób jest jeden były Prezes Zarządu.
8. W przypadku wakatu na stanowisku członka Komitetu Sterującego Prezes Zarządu, a w przypadku jego braku, pozostali członkowie Komitetu Sterującego winni zwołać Walne Zgromadzenie celem dokonania wyboru uzupełniającego do Komitetu Sterującego.

§ 10. [Zakres uprawnień Zarządu]
1. Zarządu prowadzi sprawy CECED Polska i reprezentuje CECED Polska.
2. Zarząd składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego, powoływanych zgodnie z §11 i 13 Statutu CECED Polska.
3. Do reprezentacji CECED Polska uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu CECED Polska, przy czym w sprawach, których wartość przekracza 300 tys. zł Dyrektor Generalny może reprezentować CECED Polska za uprzednią pisemną zgodą Prezesa Zarządu. 
4. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zaciągnięcie zobowiązań w imieniu CECED Polska, które nie zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w budżecie.
5. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Komitetu Sterującego.
6. Prezes Zarządu kieruje pracami Komitetu Sterującego.

§ 10a. [Prawa członków Zarządu]
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw CECED Polska.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy CECED Polska.
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, Prezes Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo do zwołania posiedzenia Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Zarząd jest związany treścią uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 11. [Tryb wyboru i odwołania oraz okres kadencji Prezesa Zarządu]
1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Prezes Zarządu powoływany jest na kadencję, która kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie mu absolutorium za drugi pełny rok kalendarzowy jego urzędowania.
3. Prezes Zarządu może pełnić swoje funkcje jedynie przez dwie następujące po sobie kadencje.
4. Mandat Prezesa Zarządu wygasa przed końcem kadencji, na którą został powołany, wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go przez Walne Zgromadzenie. 

§ 12. [Zakres uprawnień Dyrektora Generalnego]
1. Dyrektor Generalny prowadzi sprawy organizacyjne oraz bieżące sprawy CECED Polska.
2. Dyrektor Generalny wykonuje budżet CECED Polska zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
3. Dyrektor Generalny kieruje sekretariatem CECED Polska.

§ 13. [Tryb wyboru i odwołania oraz okres kadencji Dyrektora Generalnego]
1. Dyrektora Generalnego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Dyrektor Generalny nie może być członkiem organów lub pracownikiem żadnego z członków CECED Polska bez zgody wszystkich członków CECED Polska.
3. Dyrektor Generalny powoływany jest na kadencję, która kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie mu absolutorium za piąty pełny rok kalendarzowy jego urzędowania.
4. Mandat Dyrektora Generalnego wygasa przed końcem kadencji, na którą został powołany, wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go przez Walne Zgromadzenie. 
5. W ważnych przypadkach Dyrektor Generalny może zostać zawieszony w swoich czynnościach przez Komitet Sterujący. W przypadku zawieszenia Dyrektora Generalnego jego obowiązki przejmuje Prezes Zarządu, który zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu dokonania zmian na stanowisku Dyrektora Generalnego.

Rozdział III
Podstawowe cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 14. [Podstawowe cele i zadania CECED Polska]
1. CECED Polska jest związkiem pracodawców prowadzącym działalność gospodarczą nie nastawioną na maksymalizację zysku. Zysk z prowadzonej przez CECED Polska działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.
2. Celami CECED Polska są w szczególności:
a. reprezentowanie interesów pracodawców – producentów sprzętu AGD, członków CECED Polska wobec organów państwa, administracji publicznej, samorządów terytorialnych oraz wszelkich innych podmiotów,
b. koordynacja, w obszarach technicznych, uczestnictwa polskich producentów AGD w międzynarodowych, europejskich i krajowych organach normalizacyjnych, certyfikacyjnych i tym podobnych,
c. prowadzenie studiów i innego rodzaju badań mających na celu informowanie producentów AGD w Polsce i formułowanie wspólnej polityki,
d. gromadzenie danych i statystyk w celu informowania członków Związku o sytuacji przemysłu AGD w Polsce, w Europie i na Świecie,
e. utrzymywanie kontaktów z kręgami opiniotwórczymi, konsumentami, przedstawicielami pracowników, środowiskami naukowymi, organizacjami gospodarczymi, organizacjami społecznymi oraz mediami związanych z realizacją celów CECED Polska,
f. działalność w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, polegająca m. in. na propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju, pomocy swoim członkom w wypełnianiu ciążących na nich obowiązków w zakresie ochrony środowiska oraz na podejmowaniu różnorodnych działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
g. utworzenie, opłacenie i objecie akcji w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), czynne uczestniczenie w jej działalności oraz kontrolowanie i nadzorowanie jej działalności.     
3. CECED Polska nie będzie podejmować jakichkolwiek działań wpływających na konkurencyjność swoich członków lub innych podmiotów.

§ 15. [Sposoby i formy realizacji celów i zadań CECED Polska]
1. W celu realizacji zadań związanych z reprezentacją interesów członków CECED Polska na arenie europejskiej Związek przystąpi do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD (CECED), a jego organy będą brały czynny udział w pracach CECED.
2. CECED Polska oraz wszystkie organy CECED Polska podejmować będą decyzje oraz działać zgodnie ze standardami przyjętymi przez CECED oraz zgodnie z Polityką Compliance CECED Polska.
3. Organy CECED Polska informować będą członków Związku o wszelkich sprawach poruszanych w dyskusjach CECED.
4. CECED Polska na podstawie rocznych budżetów ustalać będzie szczegółowy zakres zadań związanych z realizacją podstawowych celów CECED Polska.
5. CECED Polska w celu realizacji swoich celów statutowych może tworzyć i inwestować kapitałowo w spółki prawa handlowego (w tym organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) oraz inne organizacje.
6. Ponadto CECED Polska, w celu realizacji swoich celów statutowych może prowadzić inne, prawnie dozwolone formy działalności, a w szczególności:
1) Podejmowanie inicjatyw w zakresie swoich celów statutowych poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, narad, kursów, seminariów, odczytów, pokazów i innych spotkań zarówno dla swoich członków jak i dla osób trzecich;
2) Prowadzenie działalności wydawniczej, studiów i badań rynkowych, doradztwa oraz wykonywanie ekspertyz w zakresie działalności statutowej;
3) Zbieranie, opracowywanie i analizowanie informacji związanych z branżą AGD w Polsce i na świecie.
7. Przedmiotem działalności gospodarczej CECED Polska służącej realizacji jej celów statutowych jest:
1) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
2) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
3) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
4) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
5) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
6) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)

Rozdział IV
Sposób nabywania i utraty członkostwa

§ 16. [Kryteria członkostwa]
1. Członkami CECED Polska mogą być wyłącznie pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, będący:
1) przedsiębiorcami produkującymi artykuły gospodarstwa domowego na terytorium Polski,
2) bezpośrednimi członkami CECED lub członkami grupy kapitałowej (w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości) członków CECED lub CECED Polska prowadzącymi sprzedaż sprzętu AGD na terytorium Polski,
3) przedstawicielstwami lub oddziałami producentów sprzętu AGD z Unii Europejskiej lub członkami grupy kapitałowej (w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości) producentów sprzętu AGD z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej,
4) przedsiębiorcami będącymi przedstawicielami (na podstawie stosownej umowy) producentów sprzętu AGD, zajmującymi się sprzedażą sprzętu AGD tego producenta na terytorium Polski, pod warunkiem ich rekomendacji przez ¾ członków założycieli CECED Polska, innymi niż wskazane w pkt 1 do 3.
2. Każdy z członków CECED Polska akceptuje Politykę Compliance CECED Polska poprzez złożenie stosownej, jednorazowej deklaracji. Nowi członkowie CECED Polska składają taką deklarację przed nabyciem członkostwa w CECED Polska.

§ 17. [Nabycie członkostwa]
1. Za wyjątkiem członków założycieli członkostwo w CECED Polska nabywa się na pisemny wniosek o przystąpienie, zgodnie z wymogami CECED Polska, z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie CECED Polska, pod warunkiem spełnienia kryteriów członkostwa wskazanych w niniejszym Statucie.
2. Rejestr członków CECED Polska prowadzi Dyrektor Generalny.

§ 18. [Utrata członkostwa]
1. Utrata członkostwa w CECED Polska następuje z upływem roku od chwili złożenia Prezesowi Zarządu lub Dyrektorowi Generalnemu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach, za zgodą Walnego Zgromadzenia, utrata członkostwa może nastąpić w okresie krótszym ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego, pod warunkiem zapłaty przez występującego członka składek członkowskich należnych za cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadku przejęcia obowiązku zapłaty składki przez nowego członka CECED Polska na podstawie § 7 ust. 2.b. Statutu.
2. Utrata członkostwa CECED Polska następuje z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o utracie członkostwa. Uchwała o utracie członkostwa podejmowana jest w przypadku:
1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez członka,
2) utraty statusu pracodawcy,
3) niespełniania innych kryteriów członkostwa wskazanych w niniejszym Statucie przez okres jednego roku,
4) opóźnienia w płatności składek przekraczającego pół roku lub opóźnienia w wykonywaniu innych zobowiązań ciążących na członku CECED Polska wskazanych w Statucie,
5) rażącego naruszenia prawa konkurencji, w tym, w szczególności naruszenia prawa konkurencji przez przedstawiciela członka, dokonanego w ramach działań CECED Polska, w sytuacji braku natychmiastowego, jednoznacznego zdystansowania się członka od działań jego przedstawiciela. W takim przypadku uznaje się, że działanie przedstawiciela miało poparcie członka CECED Polska i tym samym uważane jest za działanie danego członka CECED Polska,
6) złożenia przez członka CECED Polska oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2.b.
3. W głosowaniu nad uchwałą stwierdzającą utratę członkostwa w CECED Polska głosów członka, którego sprawa dotyczy, nie bierze się pod uwagę.

Rozdział V
Prawa i obowiązki członków Związku

§ 19. [Prawa członka]
Każdy członek CECED Polska ma prawo do:
1) uczestnictwa we wszystkich decyzjach CECED Polska dotyczących jego interesów,
2) uzyskiwania informacji o działalności CECED Polska,
3) udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu CECED Polska,
4) wystąpienia ze Związku za co najmniej rocznym wypowiedzeniem,
5) odwołania się do Walnego Zgromadzenia od decyzji innych organów Związku.

§ 20. [Obowiązki członka]
1. Członek CECED Polska zobowiązany jest do współdziałania i wspierania, w ramach swoich możliwości,  działalności CECED Polska.
2. Członek CECED Polska zobowiązany jest do terminowego uiszczania składek członkowskich oraz innych zobowiązań ciążących na członku CECED Polska.

Rozdział VI
Sposób reprezentowania Związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań

§ 21. [Reprezentacja CECED Polska]
CECED Polska reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu.

§ 22. [Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań]
Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu CECED Polska jest każdy z członków Zarządu na zasadach wskazanych w §10 pkt 3 Statutu CECED Polska. W zakresie zobowiązań nie przewidzianych przez budżet zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, zaciąganie zobowiązań przez członka Zarządu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VII
Zmiana Statutu, rozwiązanie Związku i przeznaczenie jego majątku w razie likwidacji

§ 23. [Zmiana Statutu]
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków CECED Polska.

§ 24. [Rozwiązanie CECED Polska]
CECED Polska ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków CECED Polska.

§ 25. [Likwidacja CECED Polska]
W przypadku rozwiązania Związku jego likwidację prowadzi Prezes Zarządu. Pozostały po likwidacji majątek Związku rozdziela się pomiędzy członków stosownie do wielkości składek faktycznie wpłacanych przez danego członka w okresie trzech lat poprzedzających rozwiązanie Związku, a jeżeli Związek działał krócej, stosownie do wielkości składek faktycznie wpłacanych przez danego członka w całym okresie działalności Związku.

Rozdział VIII
Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich

§ 26. [Finansowanie CECED Polska]
1. Działalność CECED Polska finansowana jest ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności gospodarczej oraz z dochodów z majątku CECED Polska.
2. Projekty i działania CECED Polska nie obejmujące wszystkich członków mogą być finansowane z wnoszonych przez tych członków dodatkowych składek członkowskich. Wysokość dodatkowych składek przypadających na danego członka CECED Polska określa każdorazowo Dyrektor Generalny po uzgodnieniu z zainteresowanymi członkami. Decyzje o przeznaczeniu środków pochodzących z dodatkowych składek podejmowane są przez tych członków.

§ 27. [Ustanawianie składek członkowskich ]
1. Składka członkowska ustalana jest proporcjonalnie do liczby posiadanych przez członka głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Wysokość składki członkowskiej należna od danego członka określana jest przez Dyrektora Generalnego jako iloczyn liczby głosów posiadanych przez danego członka na Walnym Zgromadzeniu oraz ilorazu kwoty zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie na dany rok budżetu CECED Polska i ogólnej liczby głosów przysługującej wszystkim członkom CECED Polska.
3. Szczegółowe zasady oraz terminy uiszczania składki członkowskiej określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenie zatwierdzająca budżet CECED Polska na dany rok.
4. W sytuacji, w której okaże się, że wydatki związane z działalnością CECED Polska mogą przekroczyć kwotę ustaloną w budżecie na dany rok, Walne Zgromadzenie może w trakcie danego roku, w drodze uchwały ustalić dodatkowe składki członkowskie na pokrycie nieprzewidzianych wcześniej wydatków.
5. W przypadku przystąpienia nowego członka do CECED Polska,  składkę należną za okres od przystąpienia do CECED Polska do końca roku kalendarzowego, w którym przystąpienie miało miejsce wylicza Dyrektor Generalny uwzględniając średni procentowy (zaokrąglony do trzech miejsc po przecinku) udział kwoty składek wszystkich członków CECED Polska w stosunku do wskazanych w deklaracjach ich przychodów stanowiących podstawę do obliczenia składek za dany rok kalendarzowy. Składka nowego członka za pozostałą część roku nie może być niższa niż równowartość składki odpowiadającej minimalnej ilości trzech głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2.b.

§ 28. [Komitet założycielski]
Komitet założycielski CECED Polska składa się z następujących osób::
1) Wojciech Konecki,
2) Bernhard Horak,
3) Jacek Rutkowski.