RoHS

W 2003 r. weszła w życie tzw. dyrektywa RoHS[1] (ang. Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment), czyli unijne przepisy o ograniczeniu stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (SEE). Dyrektywa ta weszła w życie razem z tzw. dyrektywą WEEE, która określiła z kolei zasady selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Dyrektywa RoHS określa zasady ograniczania stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie z uwzględnieniem ich wpływ na środowisko i życie ludzkie na etapie użytkowania oraz etapie recyklingu odpadu. Przepisy określają poziom zawartości sześciu niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zasady przyznawania i stosowania wyjątków od zakazu.

Do prawodawstwa polskiego przepisy dyrektywy RoHS implementuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2007 r.[1] Przywołuje ono zakres dyrektywy, czyli osiem grup SEE (grupy 1-7, 10 z ustawy ZSEE).

W 2008 r. rozpoczęły się prace nad nowelizacją dyrektywy. W ich rezultacie powstała tzw. dyrektywa RoHS 2, opublikowana w czerwcu 2011 r.[1] Polska ma czas na implementację jej przepisów do stycznia 2013 r.

 

Dyrektywa RoHS:

STARA Dyrektywa RoHS 2002/95/WE

NOWA Dyrektywa RoHS 2 2011/65/UE

 

Inne materiały:

PREZENTACJA o RoHS 2

RoHS I - pytania i odpowiedzi - j.ang (pdf)

______________________________________________________

[1] Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS 2) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. L 174 z 1.07.2011, str. 88).

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (DzU 2007 nr 69 poz. 457).

[1] Dyrektywa 2002/95/WE (RoHS I) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. L 37 z 13.02.2003, z późn. zm., str. 19)