Krótko o REACH...

Skrót REACH pochodzi od nazwy rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Weszło ono w życie w 2007 r. z zadaniem ulepszenia i usprawnienia unijnego systemu obejmującego obrót chemikaliami. REACH powołuje też Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), która zarządza procesami: rejestracji i oceny chemikaliów, ograniczeń ich stosowania, czy udzielania wyjątków od takich ograniczeń. W każdym Państwie UE działa Krajowe Centrum Informacyjne, z którymi można się skontaktować w celu uzyskania pomocy w kwestiach związanych z systemem REACH

Czy przepisy REACH dotyczą mojej działalności?

REACH bezpośrednio dotyczy mojej działalności, jeżeli:

  • produkuję lub importuję (spoza UE) substancje lub preparaty chemiczne,
  • produkuję lub importuję (spoza UE) wyroby (materiały budowlane, elektronikę, zabawki, maszyny, części zamienne, tekstylia i szereg innych), które zawierają substancje określone w art. 57 rozporządzenia lub które w sposób zamierzony uwalniają substancje chemiczne podczas stosowania.

REACH może także wpłynąć pośrednio na moją działalność, poprzez oddziaływanie na dostawców kupowanych przeze mnie chemikaliów w UE i poza UE.

Jakie obowiązki dotyczą importerów substancji w wyrobach?

W pewnych okolicznościach substancje w wyrobach muszą być poddane rejestracji lub zostać zgłoszone do Agencji EACH przez ich wytwórcę lub importera (patrz art. 7 rozporządzenia REACH). Terminy „import" i „wyrób" są zdefiniowane w art. 3 punktach: 10) i 3) rozporządzenia REACH.

W celu ustalenia, czy występuje obowiązek rejestracji lub zgłoszenia substancji, każdy importer wyrobów powinien wykonać następujące czynności:

   1. Ustalić:

- czy zamierzone jest uwolnienie którejkolwiek z substancji obecnych w wyrobie podczas normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania, i jeśli tak jest,

- czy substancja jest importowana w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę rocznie. Jeżeli oba warunki są spełnione, importer ma obowiązek rejestracji substancji zawartej w wyrobie zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia REACH.

   2. Ustalić,

czy którakolwiek z substancji wymienionych zgodnie z art. 59 rozporządzenia REACH (kandydacka lista substancji spełniających kryteria substancji budzących szczególne obawy) może być zawarta w importowanym wyrobie w stężeniu wyższym niż 0,1% wag.1 Jeżeli tak jest i substancja obecna jest w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę rocznie, importer będzie miał obowiązek zgłoszenia substancji zgodnie z artykułem 7 ust. 2 rozporządzenia REACH. Rejestracja lub zgłoszenie substancji w wyrobie nie jest wymagane jeżeli substancja została już zarejestrowana dla danego zastosowania (art. 7 ust. 6 rozporządzenia REACH). W związku z tym potencjalny rejestrujący lub zgłaszający substancję w wyrobie powinien sprawdzić, czy substancja została zarejestrowana „dla tego zastosowania". Odnosi się to do każdej rejestracji tego zastosowania substancji w górę tego samego lub każdego innego łańcucha dostaw. Powinien też mieć pewność, że jest to ta sama substancja, która została zarejestrowana zgodnie z wytycznymi podanymi w poradniku dotyczącym identyfikacji i nazewnictwa substancji.

 

Niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej, istnieje jeszcze wiele dodatkowych obowiązków dotyczących importerów wyrobów: Obowiązek reagowania na wszelkie decyzje wymagające dalszych informacji, powstające w procesie oceny dossier lub substancji przez ECHA lub Państwa Członkowskie w przypadku wystąpienia obowiązku rejestracji. Obowiązek reagowania na każdy wymóg Agencji o przedłożenie dokumentów rejestracyjnych dla substancji zawartej w wyrobie w ilościach ponad 1 tony/rok, przy czym ECHA ma podstawy do podejrzeń, że uwalnianie substancji z tego wyrobu stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Obowiązek stosowania się do wszelkich ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i używania w wyrobach substancji wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH. W przypadku substancji SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) umieszczonych na liście kandydackiej zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH i obecnych w wyrobach w stężeniu powyżej 0,1% wag., istnieje obowiązek przekazania odbiorcy wyrobu - lub na żądanie konsumenta, który używa wyrobu - szczegółowych informacji, które pozwalają na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwy substancji (patrz art. 33 rozporządzenia REACH).

 

REACH - Q&A (częste pytanie i odpowiedzi)...