PRAWA KONSUMENTA

Artykuły gospodarstwa domowego to sprzęt w większości dedykowany konsumentom. CECED Polska uczestniczy w procesie tworzenia i ulepszania polskiego prawa konsumenckiego.

 

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z przedsiębiorcą. Jest to definicja zamieszczona w art. 221 Kodeksu cywilnego. Nowa definicja weszła w życie 25 grudnia 2014 r. Konsumentem nie może być osoba prawna ani jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nie jest nim też osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, np. kupująca ekspres do kawy do biura. [źródło: wikipedia]

W Polsce ochrona praw konsumentów zabezpieczona jest postanowieniem Konstytucji RP, zgodnie z którą „władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.”

Prawa konsumentów uregulowane są w ustawach i rozporządzeniach Rady Ministrów, z których najbardziej podstawowe znaczenie ma ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach konsumenta (regulująca tzw. e-handel) oraz kodeks cywilny, gdzie od 25 grudnia 2014 r. przeniesiono przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej. Wraz z umiejscowieniem ustawy o sprzedaży konsumenckiej z 2002 r. w KC, wprowadzono w Polsce także kilka bardzo istotnych zmian, które sprawiły, że przepisy te stały się bardziej rygorystyczne od samej dyrektywy unijnej o sprzedaży konsumenckiej 1999/44/WE.

Jedną z głównych kwestie regulowanych przy sprzedaży konsumenckiej są kwestie reklamacji. Rękojmia lub gwarancja to dwie możliwe drogi składania reklamacji przez konsumenta. Ta pierwsza, to tryb dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Gwarancja z kolei to dobrowolne zobowiązanie producenta udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki producenta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu. Okres odpowiedzialności na zasadzie rękojmi to 2 lata od momentu jego wydania, a czas gwarancji zależy od woli gwaranta.

 Przepisy konsumenckie w PL i UE

Polską instytucją stojącą na straży praw konsumenta jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK). Przy pomocy podlegającego mu urzędu zajmuje się on ochroną zbiorowych interesów konsumentów poprzez przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym oraz zwalczaniem niedozwolonych postanowień umownych. Ochroną praw konsumentów zajmują się również powiatowi oraz miejscy rzecznicy konsumentów zajmujący się pomocą przy indywidualnych sprawach konsumentów. W Polsce działają również organizacje pozarządowe mające na celu ochronę interesów konsumentów, w tym Federacja Konsumentów.

Od 1983 r. w dniu 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta.

Przydatne linki: