Ekoprojekt - czytaj w aktualnościach

Nowelizacja ustawy o systemie oceny zgodności

W Ministerstwie Gospodarki powstaje obecnie projekt nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności. Nowe zapisy mają transponować do prawa polskiego dyrektywę o ekoprojekcie (2005/32/WE), co pozwoli rozwiązać problem braku prawnego powiązania unijnych rozporzdzeń dla ekoprojektu z polskimi przepisami.

Nowe wymogi ekoprojektu dla lodówek

23 lipca w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych.