CENELEC

CENELEC (fr. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, powstał w 1973 roku, w wyniku połączenia dwóch, wcześniej istniejących, organizacji europejskich – CENELCOM i CENEL. Obecnie jest prywatnym stowarzyszeniem technicznym typu „non-profit” działającym w ramach prawa belgijskiego. Siedzibą jest Bruksela.

Misją CENELEC jest opracowywanie dobrowolnych norm z zakresu elektrotechniki i elektroniki w celu wspierania rozwoju Jednolitego Rynku Europejskiego w sektorze dóbr i usług elektrotechnicznych i elektronicznych. Członkami są Krajowe Komitety Elektrotechniki państw UE i EFTA. W Polsce rolę Komitetu Krajowego pełni Polski Komitet Normalizacyjny – PKN, będący członkiem CENELEC od 2004 r. CENELEC, tak samo jak CEN i ETSI, jest uznawany przez władze UE i EFTA za europejską organizację normalizacyjną.

CENELEC wydaje rocznie ok 500 norm bądź poprawek do nich. Obecnie w swoim dorobku ma aż 6,5 tys. wykorzystywanych norm. Około 80% tych norm sąidentyczne lub oparte na normach IEC -  International Electrotechnical Commission. Oprócz opracowywania norm CENELEC wydaje także przewodniki.

 

W przypadku sprzętu dla gospodarstw domowych istnieje ok 100 norm, które regulują bezpieczeństwo użytkowania. Podstawową normą ogólną jest EN 60335-1 do której wydawane są normy dla poszczególnych grup produktowych (EN 60335-2-xxx)

W ramach CENELEC nad normami dla sprzętu powszechnego użytku działają 2 komitety techniczne – TC 61 zajmujący się normami bezpieczeństwa oraz TC 59, normami wydajności urządzeń. Polskim odpowiednikiem obu tych grup jest KT 63 przy PKN.