BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

Europejskie  oraz polskie prawodawstwo zapewniają wysoki i jednolity poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Produkty dopuszczone do sprzedaży na rynku wewnętrznym muszą spełniać ogólne wymagania bezpieczeństwa.

 

Produkt jest bezpieczny wtedy, gdy wykazuje zgodność z normami unijnymi ustanowionymi zgodnie z unijną Dyrektywa 2001/95/WE z 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

 

Producenci zobowiązani są do wprowadzania na rynek produktów spełniających ogólny wymóg bezpieczeństwa. Ponadto mają obowiązek:

•dostarczania konsumentowi informacji przydatnych do oceny typowych zagrożeń związanych z użytkowaniem produktu, jeśli nie są one łatwo zauważalne,

•podjęcia odpowiednich działań, aby uniknąć zagrożeń (np. wycofania produktu ze sprzedaży, ostrzegania konsumentów, przypominania posiadaczom produktów o zagrożeniach itp.).

 

Państwa członkowskie określają zasady nakładania kar oraz czuwają nad tym, aby konsumenci mieli dostęp do systemu składania reklamacji.