Rozporządzenia do ustawy o ZSEiE

Rozporządzenie MŚ z dnia 29.XI.2005r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania
Rozporządzenie MŚ z dnia 3.I.2006r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzetu oraz sposobu ich przekazywania
Rozporządzenie MŚ z dnia 5.I.2006r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposobu jego przekazywania
Rozporządzenie MŚ z dnia 6.I.2006r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania
Rozporządzenie MŚ z dnia 9.I.2006r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego
Rozporządzenie MŚ z dnia 9.I.2006r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobu ich przekazywania
Rozporządzenie MŚ z dnia 11.I.2006r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
Rozporządzenie MŚ z dnia 12.I.2006r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
Rozporządzenie MŚ z dnia 19.I.2006r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
Rozporządzenie MŚ z dnia 20.I.2006r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania
Rozporządzenie MŚ z dnia 25.I.2006r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie
Rozporządzenie MŚ z dnia 25.I.2006r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu
Rozporządzenie MŚ z dnia 30.I.2006r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling
Rozporządzenie MŚ z dnia 14.II.2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Rozporządzenie MŚ z dnia 20.II.2006r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposobu jego przekazywania
Rozporządzenie MŚ z dnia 3.III.2006r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania
Rozporządzenie MF z dnia 9.III.2006r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania
Rozporządzenie MF z dnia 30.V.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczen
Rozporządzenie MŚ z dnia 28.IV.2009r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru
Rozporządzenie MŚ z dnia 4.V.2009r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu
Rozporządzenie MŚ z dnia 12.V.2009r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzetu
Rozporządzenie MŚ z dnia 12.V.2009r. ws. wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie
Rozporządzenie MŚ z dnia 12.V.2009r. ws. wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania
Rozporządzenie MŚ z dnia 5.VI.2009r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego
Rozporządzenie MŚ z dnia 8.VI.2009 w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu
Rozporządzenie MŚ z dnia 8.VI.2009 w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
Rozporządzenie MŚ z dnia 19.VI.2009r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie
Rozporządzenie MŚ z dnia 15.VI.2009r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
Rozpożądzenie MŚ z dnia 16.VII.2009r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie
Rozporządzenie MŚ z dnia 10.VIII.2009r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie
Rozporządzenie MŚ z dnia 28.VIII.2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie
Rozporządzenie MŚ z dnia 30.IX.2009r. ws. wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
Rozporządzenie MŚ z dn. 31.XII.2010r. ws. minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu