Archiwum aktualności

F-gazy - nowe przepisy

klimatyzator.jpg

23 września weszłą w życie nowelizacja ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 

 

Informacja Ministerstwa Śrowodiwska:


Krajowe przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych dostosowano do prawa Unii Europejskiej.
Nowelizacja ustawy była konieczna, bo odnosiła się ona do uchylonego rozporządzenia WE nr 842/2006, które zastąpiono rozporządzeniem UE nr 517/2014. Po zmianach przyjęte rozwiązania są spójne z rozporządzeniem nr 517/2014 oraz rozporządzeniami Komisji Europejskiej, które są przepisami wykonawczymi do rozporządzenia unijnego. Zasadniczo przepisy rozporządzeń wspólnotowych i wykonawczych są stosowane bezpośrednio w państwach unijnych, jednak w tym przypadku część z nich wymaga odzwierciedlenia w przepisach krajowych.
Dzięki wprowadzonym zmianom ujednolicone zostały obowiązki nakładane m.in. na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi oraz rozdzielnic elektrycznych (zawierających fluorowane gazy cieplarniane), a także na osoby fizyczne wykonujące czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu. Jest to szczególnie ważne dla środowiska, bo fluorowane gazy cieplarniane charakteryzują się wyjątkowo wysokimi współczynnikami globalnego ocieplenia. To sprawia, że ich emisja negatywnie wpływa na klimat.
Najistotniejsze zmiany:

 • rozszerzono obowiązek certyfikacyjny na nowe urządzenia (np. agregaty chłodnicze do niektórych samochodów ciężarowych chłodni oraz wszystkich przyczep chłodni);
 • zmieniono obowiązki nałożone na producentów substancji (np. pianek) i urządzeń (np. chłodniczych i klimatyzacyjnych), dotyczące sprawozdawczości i etykietowania (trzeba będzie zamieszczać więcej informacji na etykiecie);
 • zmieniono zakres prowadzonej dokumentacji dotyczącej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz przeciwpożarowych oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli szczelności tych urządzeń;
 • nałożono dodatkowe obowiązki na sprzedawców niehermetycznie zamkniętych urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, sprzedawców fluorowanych gazów cieplarnianych oraz wprowadzających do obrotu fluorowane gazy cieplarniane, (w przypadku ww. urządzeń można je będzie sprzedać po przedstawieniu umowy na zainstalowanie takiego urządzenia przez podmiot certyfikowany);
 • zmodyfikowano dwie bazy danych: Centralny Rejestr Operatorów i Bazę Danych (ze Sprawozdań) (zmieniono katalog danych wprowadzanych do tych baz);
 • przewidziano rozwiązanie polegające na zamieszczaniu wzorów dokumentów tylko w formie elektronicznej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, zamiast wydawania rozporządzeń określających te wzory (te dokumenty to m.in. wzory: Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej);
 • rozszerzono zakres sankcji nakładanych przez organy kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z regulacji krajowych i unijnych (nakładane będą administracyjne kary pieniężne w wysokości od 600 do 30 000 zł).

Nowe przepisy, co do zasady obowiązywać będą po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem określonych w projekcie regulacji, które wejdą w życie w innych terminach późniejszych.

 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw [1], (link otwiera się w nowym oknie) zwanej ,,nową ustawą”, informujemy, że:

 

  1. Zgodnie z art. 1 pkt 10 ww. ustawy (nowej) wprowadzającym do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [2], (link otwiera się w nowym oknie)zwanej ,,zmienianą ustawą”, nowy artykuł 13a podmiot wprowadzający do obrotu (w UE) F-gazy (czyli substancje z Załącznika I do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014(link otwiera się w nowym oknie) i mieszaniny zawierające te substancje) lub pozostałe F-gazy (czyli substancje z Załącznika II do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i zawierające je mieszaniny) jest zobowiązany na podstawie art. 7 ust. 2 tego Rozporządzenia do przedstawienia w chwili wprowadzania do obrotu tych gazów dokumentu podpisanego przez swojego uprawnionego przedstawiciela zawierającego oświadczenie, że trifluorometan (HFC-23) wyprodukowany jako produkt uboczny podczas procesu produkcyjnego tych gazów, w tym podczas produkowania substratów do ich produkcji, został zniszczony lub odzyskany w celu późniejszego zastosowania zgodnie z najlepszymi możliwymi technikami. Służby celne w ramach prowadzonych kontroli przywozu tych gazów i przestrzegania przepisów Rozporządzenia (EU) nr 517/2014 w tym zakresie (w tym przepisów dotyczących kontyngentów oraz oznakowania) będą sprawdzały przed ich dopuszczeniem celnym do swobodnego obrotu w UE czy ten podmiot posiada taki dokument.
  2. Zgodnie z tym samym artykułem sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń (chodzi tu przede wszystkim, ale nie tylko, o urządzenia klimatyzacyjne typu „split”) napełnionych F-gazem jest zobowiązany do:

    

    

    1. jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania takiego urządzenia - do zażądania od kupującego okazania certyfikatu dla przedsiębiorców tego podmiotu;
    2. jeśli sprzedaż nie jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania takiego urządzenia - do zażądania od kupującego takie urządzenie okazania umowy o wykonanie usługi instalowania zawierającej dane o urządzeniu, jakie ma być zainstalowane oraz:

      

     • jeśli umowa na usługę instalowania będzie zawarta z osobą prawną - informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców  tej osoby prawnej,
     • jeśli umowa  na usługę instalowania będzie zawarta z osobą fizyczną – informację o nazwie i numerze certyfikatu dla personelu,

      

    3. zarówno w przypadku (a) jak i w przypadku (b) do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń i przechowywania kopii umów lub certyfikatów przez 5 lat od daty zakupu i do udostępniania ich na żądanie pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska

    

    

  3. Zgodnie z art. 1 pkt 9 nowej ustawy zmieniającym ust.1 artykułu 13 zmienianej ustawy, podmioty wprowadzające na terytorium RP pojemniki zawierające F-gazy oraz produkty i  urządzenia zawierające F-gazy lub od nich uzależnione są zobowiązane do ich oznakowania w języku polskim oraz dołączenia instrukcji dotyczącej ich przeznaczenia i stosowania sporządzonej w języku polskim. Zarówno oznakowanie, jak i informacje zawarte w instrukcji powinny być zgodne z wymaganiami Art. 12 Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2068.
  4. Zgodnie z art. 6 ust. 3 Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 sprzedawcy F-gazów są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej ich nabywców jeśli F-gaz jest nabywany w celu wykonywania czynności wymagających posiadania certyfikatu. Dokumentacja powinna zawierać informacje o ilości nabytego F-gazu oraz numer certyfikatu nabywcy i być przechowywana przez okres 5 lat i udostępniana na żądanie pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska
  5. Komisja Europejska opublikowała raport (raport i aneks) dotyczący dostępności technologii alternatywnych w odniesieniu do wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych do zastosowań komercyjnych zawierających F-gazy o GWP równym lub większym niż 150 i objętych zakazem wprowadzania do obrotu od 1 stycznia 2022 r. (pozycja 13 Załącznika III do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014).
  6. Do dnia 20 października br. zostanie opublikowany w Dz. U. jednolity tekst ustawy.

 

Przypisy:

[1] Dz. U. poz. 1567

[2] Dz. U. poz. 881 oraz z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 poz. 1567