Archiwum aktualności

Prezydent podpisał ustawę o elektroodpadach (ZSEE)

weee.jpg

Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przpeisy wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Celem ustawy jest wdrożenie po polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07. 2012, str. 38, z późn. zm.). Ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, należy jednakże zauważyć,
że znaczna część uchylanej ustawy została włączona do nowej ustawy.

Celem ustawy jest zwiększenie masy zbieranego zu­żytego sprzętu, a tym samym osiągnięcie przez Polskę określonych w przepisach Unii Europejskiej poziomów zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyclingu, a ponadto do bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego demon­tażu zużytego sprzętu oraz odzysku odpadów powstałych po demonta­żu.

Przepisy zawarte w ustawie związane z implementacją dyrektywy dotyczą m.in. wprowadzenia podziału sprzętu elektrycznego i elektro­nicznego na sześć grup, zwiększenia poziomów zbie­rania zużytego sprzętu, a także wprowadzenia obo­wiązku nieodpłatnego przyjęcia przez sprzedawcę detalicznego sprzętu przeznaczonego dla gospo­darstw domowych, sprzedającego sprzęt w sklepach o powierzchni co najmniej 400 metrów kwadratowych, bez konieczności zakupienia przez nabywcę nowego sprzętu. W ustawie zawarto ponadto definicję autoryzowanego przedstawiciela oraz określono zasady przemieszcza­nia używanego sprzętu, co do którego zachodzi po­dejrzenie, że jest zużytym sprzętem.

Ustawa zawiera również regulacje niezwiązane bezpośrednio z wdrożeniem dyrektywy. Są to zmiany dotyczące wprowadzenia zakazu zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakład przetwarzania, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach. Do istotnych nowych rozwiązań zaliczyć należy wprowadzenie audytu wewnętrznego organizacji od­zysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania, a także przepisy dotyczące kon­troli podmiotu składającego wniosek o wydanie de­cyzji w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu.